Candidate

Eddie Vuong

120

Förenade Naturvetare

Hej, jag heter Eddie och läser andra året på bioteknik. I FuM strävar jag efter att studenter från alla program ska kunna erbjudas adekvat läxhjälp för oavsett kurs som anses vara svårt eller krångligt. Fördelaktigt ska detta läxhjälpsystem vara av studenter för studenter. Det finns mattesupport på Chalmers bibliotek vid två tillfällen varje vecka, och matlabstuga vid ett antal tillfällen under en läsperiod. Detta är bra men ytterligare komplement behövs för att studenter ska känna av att de kan klara av sina kurser, framförallt kurser som kräver en större arbetsbelastning. Av erfarenhet upplever jag att tillgången till föreläsningar, räkneövningar och en god kommunikation mellan föreläsare och student är viktiga ingredienser för att lyckas i sina studier. När man får omtenta tappar man möjligheten till ytterligare räknestugor och repetitionsföreläsningar då dessa inte längre finns schemalagt. Detta visar ytterligare behovet av ett läxhjälpsystem som kan kompensera för räknestugor och föreläsningar. Vidare, vill jag i FuM framföra förslag om ett utlåningssystem av bärbara datorer som är kompatibla med övrig teknisk utrustning på Chalmers såsom adapterkablar till projektorer. I samband med examinationer såsom muntliga presentation som måste stödjas av elektronisk utrustning, vore det skönt för studenter om det fanns bärbara datorer att låna så att tekniska besvär kan undvikas.

Hello, my name is Eddie and Im studying my second year in biotechnology. In the student union I strive to enable students from all programs to access adequate homework support for no matter what course they are taking. Preferable, the homework system should be held by students for students. There is mathsupport in Chalmers library at two times every week, and support in Matlab at some occasions during the course of seven weeks. This is good but further complements are necessary to enable students to pass a course no matter how difficult it is. By experience I understand the importance of lectures, study sessions, and a good communication between lecturer and student to succeed in individual studies. The reality of a reexamination is that one will lose access to important study sessions with a knowledgeable supervisor, and also lose access to further lectures since these are no longer scheduled. This further implicates the significance of a functioning homework system which may compensate for these study sessions and lectures. Additionally, in the student union I also want to propose a system where students can borrow laptops which are compatible with other technical equipment in Chalmers such as adapters to projectors. In terms of oral examinations which must be supported by technical equipment, it would be good for students if they could access laptops where these frequent technical issues may be neglected or at least diminished.

Focus areas

Student Love

Laptop Necessity

Free Dropbox